Veterán Šariš klub Prešov

Sme nezisková organizácia priaznivcov historických vozidiel. Našim cieľom je zachovanie technického a historického dedičstva.

Stanovy klubu

Článok I.

Názov a sídlo združenia
Za názov združenia sa považuje Veterán Šariš Klub Prešov (ďalej VŠKP) so sídlom na Záhradnej 33, 080 01 Prešov.


Článok II.

Cieľ združenia
VŠKP je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením občanov - majiteľov a priaznivcov historických vozidiel. Zmyslom činnosti VŠKP je udržiavať a uchovávať historické vozidlá v historicky správnom stave ako aj iná činnosť smerujúca k ich zachovaniu. 


Článok III.

Činnosť združenia
1. Klubová činnosť:
- zúčastňovať sa na klubovom živote, členských schôdzach a akciách osobne,
- zúčastňovať sa na pracovných brigádach organizovaných vedením klubu,
- včas zaplatiť členské a iné príspevky,
- pri práci a inej činnosti v priestoroch klubu dodržiavať predpisy BOZP a PO,
- pri klubových a iných verejných akciách sa riadiť pokynmi usporiadateľov a pravidlami cestnej premávky,
- udržiavať v čistote a dobrom technickom stave historické vozidlá (ďalej H.V.)
- získavať finančnú a materiálnu pomoc pre činnosť klubu,
- získavať nových členov a nové H.V.

2. Technická činnosť:
- člen klubu má bezplatný prístup k uloženej technickej dokumentácii a iným technickým informáciám,
- člen má možnosť pri osobnej korešpondencii uvádzať svoju príslušnosť k VŠKP.

3. Organizačná činnosť:
- člen VŠKP má možnosť vstupu do "Asociácie historických vozidiel" (AHV),
- člen VŠKP má možnosť vstupu do "Združenia zberateľov historických vozidiel" (ZZHV),
- člen AHV má možnosť získať na renovované vozidlo zvláštne evidenčné číslo na prevádzkovanie vozidla na verejných komunikáciách, pri splnení požadovaných podmienok,
- člen VŠKP sa zaväzuje po dobu platnosti prideleného preukazu historického vozidla byť platným členom VŠKP.

 

Článok IV.

Členstvo, jeho vznik a zánik
a) Vznik členstva:
- podaním písomnej prihlášky,
- odsúhlasením členskou schôdzou,
- zaplatením členského príspevku, ktorého výšku stanovuje vedenie VŠKP.

b) Zánik členstva:
- výpoveďou zo strany člena doručenou písomne vedeniu VŠKP,
- vylúčením pre neplnenie členských povinností,
- výpoveďou zo strany VŠKP doručenou členovi v písomnej forme osobne vedením VŠKP (resp. členom vedenia) po prejednaní vo vedení klubu za prítomnosti minimálne piatich členov bez funkcie. Pri hlasovaní ma hlas člena vedenia, ako aj ostatných členov rovnakú váhu. Výpoveď sa prejednáva pri vzniku hmotnej škody klubu, alebo inému členovi klubu a pri vážnom porušení predpisov BOZP a PO,
- pri omeškaní platby členského príspevku o viac ako 30 dní.

 

Článok V.

Práva a povinnosti členov klubu
a) Člen klubu má právo:
- byť informovaný o činnosti klubu,
- po 12 mesiacoch členstva a ak prekločil vek 18 rokov, voliť a byť volený do orgánov klubu,
- zúčastňovať sa na činnosti klubu a na jeho jednotlivých aktivitách,
- zúčastňovať sa na schôdzach klubu.
b) Člen klubu je povinný:
- dodržiavať stanovy klubu a prijímať a rešpektovať uznesenia členskej schôdze a predsedníctva klubu,
- platiť členské príspevky podľa rozhodnutia vedenia VŠKP.

Článok VI.

Orgány združenia
a) Najvyšší orgán - členská schôdza
b) Výkonný orgán - predsedníctvo
c) Štatutárne orgány - predseda, podpredseda, hospodár
d) Revízna komisia 

K bodu a):
- zvoláva sa minimálne 1 x ročne predsedom alebo predsedníctvom združenia,
- rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia,
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, pričom tieto možno prijať len vtedy, ak s nimi súhlasí viac ako 2/3 prítomných členov,
- schvaľuje plán činnosti, - schvaľuje výšku ročných členských príspevkov,
- schvaľuje rozpočet a ročné správy o hospodárení a činnosti združenia,
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu a revíznej komisie na obdobie 2 roky. O zvolení za člena výkonného orgánu alebo revíznej komisie rozhoduje prostá väčšina prítomných,
- na základe odporúčania výkonného orgánu rozhoduje o vylúčení člena združenia

K bodu b):
- výkonný orgán tvoria piati členovia zvolení členskou schôdzou,
- výkonný orgán zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu,
- je vedený predsedom klubu, ktorý riadi jeho rokovania, v jeho neprítomnosti podpredsedom klubu, v jeho neprítomnosti povereným členom predsedníctva,
- výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu,
- riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
- prijíma nových členov, rozhoduje o čerpaní finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu,
Výkonný orgán klubu o svojich rozhodnutiach dáva hlasovať a o prijatí rozhoduje prostá väčšina prítomných. V prípade, že dôjde k rovnosti hlasov, schvaľuje sa návrh, za ktorý hlasoval člen výkonného orgánu, ktorý vedie zasadnutie.

K bodu c):
- je najvyššou reprezentatívnou osobou klubu,
- v prípade jeho neprítomnosti, jeho právomoci bez poverenia preberá podpredseda.

K bodu d):
- je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu,
- členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia,
- kontroluje hospodárenie a dodržiavanie stanov.


Článok VII.

Zásady hospodárenia
Hospodárska činnosť je podmienená tvorbou zdrojov príjmov. Zdroje príjmov okrem členských príspevkov predstavujú príjmy z oblastí, ktoré sledujú poslanie klubu. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Cieľom hospodárskej činnosti nie je dosiahnutie zisku.

Článok VIII.

Zánik združenia
O zániku združenia rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidačný výbor. Likvidačný výbor vyrovná pohľadávky a so zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia likvidačný výbor oznámi do 15 kalendárnych dní "Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky".

Článok IX.

Záverečné ustanovenia
Stanovy združenia sú najvyššou a právnou formou upravujúcou poslanie, postavenie a činnosť združenia. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť registráciou Ministerstvom vnútra SR a sú účinné prijatím členskou schôdzou. Do doby ich platnosti a účinnosti, združenie - klub zastupuje prípravný výbor, ktorý zároveň po dobu dvoch rokov od zakladajúcej členskej schôdze tvorí výkonný orgán.